Tieslietu ministrijas pārziņā 2014. – 2020. gada plānošanas periodā ir trīs ES struktūrfondu projekti jeb ES struktūrfondu specifikā atbalsta mērķi 1) Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai (projekts “Justīcija attīstībai”), 2) Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū, 3) Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti. To īstenošana plānota līdz 2022. gada 31. decembrim.

Lai Tieslietu ministrija varētu nodrošināt šo projektu publicitāti un komunikāciju ar mērķauditorijām mūsu eksperti, balstoties situācijas izpētē, izstrādāja divas komunikācijas stratēģijas. Komunikācijas stratēģija projektam “Justīcija attīstībai” un projektiem “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” un “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana”

Stratēģijās ir definētas mērķa auditorijas, vēstījumi, ieteicamie informācijas kanāli un metodes. Izstrādātās stratēģijas ietver ārējās komunikācijas taktisko risinājumu plānu (t.sk. ieteikumus mediju attiecību veidošanai, pasākumu organizēšanai), iekšējās komunikācijas aktivitāšu plānu, sociālo mediju plānu, krīzes komunikācijas plānu un vizuālā risinājuma piedāvājumu publicitātes materiāliem.

Attēls no Pixabay.com