Sadarbībā ar SIA “Safege Baltija” 2018. gadā izvērtējām vai Labklājības ministrijas, biedrības «Streetbasket» (jeb Ghetto Games) un biedrības «Krīžu un konsultāciju centrs «Skalbes»» īstenotā projekta un kampaņas plānotie kvantitatīvie rezultāti un iznākumi tika sasniegti, kā arī izvērtējām projekta ietekmi uz iedzīvotāju attieksmi pret vardarbību pret sievietēm. Projekta mērķis bija vairot sabiedrības izpratni un veicināt nulles tolerances izplatību pret visa veida vardarbību pret sievietēm un meitenēm, kā arī mainīt sabiedrības attieksmi un rīcību, saskaroties ar vardarbību (it īpaši jauniešu vidū).

Izpētes laikā veicām projekta aktivitāšu izvērtējumu izmantojot kvalitatīvas un kvantitatīvas metodes informācijas iegūšanai, tajā skaitā: sekundāro datu analīze par projekta rezultatīvajiem rādītājiem (piem., zvanu skaits uz cietušo atbalsta tālruni, mediju kontaktu skaits, sociālo tīklu lietojums, pasākumu apmeklētāji, publikācijas), sekundāro datu analīze par līdzšinējiem sabiedriskās domas pētījumiem, intervijas ar projekta partneriem un nozares ekspertiem, kā arī reprezentatīva iedzīvotāju aptauja.

Ziņojumā secinājām, ka lielākā daļa projekta rezultātu un apakšmērķi ir sasniegti, un ir pārliecinoši pierādījumi tam, ka projekts ir ietekmējis sabiedrības uzskatus par sievietēm, kas cietušas no vardarbības. Pēc projekta īstenošanas 2018. gadā respondenti biežāk nekā iepriekš piekrita ka vardarbība pret sievietēm nav pieņemama un tai būtu jābūt pretlikumīgai (75% salīdzinot ar 64% 2016. gadā); 2018. gadā tikai 19% respondentu piekrīt ka vardarbība pret sievieti ir privāta lieta, salīdzinot ar 31% 2016. gadā; 18,9% aptaujas dalībnieku atzīst, ka pēdējo 12 mēnešu laikā tie ir kļuvuši vairāk pārliecināti par to, ka ir nepieciešams iesaistīties, ja redzētu vardarbīgu attieksmi pret sievieti. Pateicoties šim projektam un saistītajam projektam «Soli tuvāk» ievērojami pieauga arī policijas lēmumu skaits par nošķiršanu vai tiesas lēmumu skaits par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Arī tīmekļa vietnes apmeklētāju skaits, zvanu skaits uz cietušo atbalsta tālruni un rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju skaits ir pieaudzis, kas bija viens no projekta uzdevumiem.

Vienlaikus tika norādīts, ka projekta ietekme lielā mērā bija arī atkarīga no citiem notikumiem un faktoriem, kas notika projekta ieviešanas laikā, piem., diskusijas par Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb Stambulas konvencijas ratifikāciju un cita vienlaikus īstenota  projekta par šo tēmu ietekme, kā arī projekta pozitīvā ietekme jauniešu vidū bija grūti pierādāma.

 

Attēls no Pixabay.com