Sadarbībā ar SIA “Safege Baltija” 2017.-2018. gadā novērtējām vai Interreg Igaunijas – Latvijas programmas komunikāciju stratēģija ir ieviesta efektīvi un plānotās mērķa grupas ir sasniegtas, kā arī sniedzām ierosinājumus iespējamiem uzlabojumiem komunikācijai nākotnē.

Izpētes laikā konsorcijs veica Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas Vienotā sekretariāta veikto komunikācijas aktivitāšu novērtējumu izmantojot kvalitatīvas un kvantitatīvas metodes informācijas iegūšanai, tajā skaitā: sekundāro datu analīze par rezultatīvajiem rādītājiem (piem., sociālo tīklu lietojums, pasākumu apmeklētāji, publikācijas), fokusa grupas diskusija ar programmas sekretariāta, Latvijas un Igaunijas koordinējošo un uzraugošo institūciju pārstāvju dalību, ekspertu intervijas, intervijas ar projektu īstenotājiem Latvijā un Igaunijā, kā arī projektu īstenotāju, projektu pieteicēju un citu interesentu elektroniska aptauja.

Veicot izpēti secinājām, ka kopumā programmas komunikācijas aktivitātes ir efektīvi sasniegušas plānotās mērķa grupas. Par to liecina statistikas dati, iesniegto projektu pieteikumu skaits, kā arī viedokļi, kas tika pausti intervijās un aptaujā. Kā nākotnes izaicinājums jāmin tas, ka, lai iegūtu finansējumu programmai arī nākošajā plānošanas periodā, ir izšķiroši nozīmīgi sniegt informāciju lēmumu pieņēmējiem par programmas un projektu sasniegtajiem rezultātiem.

Attēls no Pixabay.com