Lai novērtētu Valsts reģionālās attīstības aģentūras administrēto 494 projektu ietvaros ieguldīto gandrīz 500 miljonu EUR Eiropas Savienības fondu, valsts un pašvaldību līdzekļu atbilstību iedzīvotāju interesēm un to nozīmību pašvaldību darbā, 2015. gada rudenī mūsu eksperti veica novērtējumu. Pašvaldību darbinieku viedokļi tika apkopoti piecu reģionālo forumu laikā, kā arī veicot viņu elektronisku aptauju.

Gan plānošanas reģionu ekspertu forumu dalībnieki, gan aptaujas respondenti kopumā augstu novērtēja veiktos ieguldījumus un to pozitīvo ietekmi uz pašvaldības attīstību un iedzīvotāju vajadzību apmierināšanu, norādot, ka pašvaldībām par saviem līdzekļiem būtu iespējams segt tikai infrastruktūras uzturēšanas izdevumus vai veikt nelielus remontdarbus, un atzīst, ka tieši ES fondi ļāvuši pašvaldībām veikt vērienīgus infrastruktūras uzlabošanas darbus. Ar šo finansējumu tika salabotas daudzas ielas, izremontēti un uzcelti bērnudārzi, skolas, kultūras nami, bibliotēkas. Tika veikti ieguldījumi pilsētvides uzlabošanā pilnveidojot tūrisma pakalpojumus, uzlabojot uzņēmējdarbības vidi. Tika izveidoti publiskie interneta pieejas punkti. Pašvaldību darbā palīdz piesaistītie jaunie speciālisti, izstrādāti vai atjaunotie pašvaldību plānošanas dokumenti.

Pētījuma secinājumi iekļauti informatīvajā apkopojumā par Valsts reģionālās attīstības aģentūras administrēto Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitāšu rezultātiem 2007.–2013. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā. Apkopojumā iekļauti arī daudzi īstenoto projektu piemēri.

Attēls no Comperio arhīva