Kā SIA “Safege Baltija” apakšuzņēmums, 2020. gadā veicām izvērtējumu par Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju īstenoto komunikācijas pasākumu efektivitāti un lietderību ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā.

Izpētes laikā veicām komunikācijas aktivitāšu izvērtējumu izmantojot kvalitatīvas un kvantitatīvas metodes informācijas iegūšanai, tajā skaitā: sekundāro datu analīze par aktivitāšu rezultatīvajiem rādītājiem, atskaitēm, līdzšinējiem sabiedriskās domas pētījumiem, intervijas ar ES struktūrfondu komunikācijā iesaistīto institūciju pārstāvjiem un ekspertiem, organizējām fokusa grupas diskusiju ar dizaina domāšanas elementiem.

Identificējām arī veiksmīgus un neveiksmīgus komunikācijas piemērus, lai ES struktūrfondu komunikācijas īstenotāji varētu iepazīties un veiksmīgāk plānot turpmāko komunikāciju un pasākumus par ES fondiem.

Izvērtējumā secinājām, ka ES struktūrfondu komunikācijas pasākumu veiksmes faktori saistīti ar radošiem risinājumiem, spilgtām kampaņām, sadarbību starp vairākām iesaistītajām iestādēm, personīgu cilvēku stāstu atspoguļojumu un daudzveidīgu komunikācijas kanālu izmantošanu, t.sk. tiešu saziņu. Šie līdzekļi ir nodrošinājuši plašas auditorijas sasniegšanu, kam ir vairota izpratne par struktūrfondu ieguldījumu. Par pasākumu kvalitāti liecina arī iegūtie apmierinātības vērtējumi no pasākumu apmeklētājiem.

Savukārt, nepilnvērtīga pasākumu koordinācija, laika trūkums, vadības iejaukšanās, nekvalitatīvu iepirkumu rezultātu izveidojusies neveiksmīga sadarbība ar izpildītajiem, neefektīva krīzes komunikācija, formāla, tehniska informācija nereti liegusi pilnvērtīgi izmantot pieejamos līdzekļus, informējot par ES fondu ieguldījumu Latvijā.

Attēlā – ES fondu komunikācijas kampaņas buklets